Thơ Hai kư - Đặng Thiên Sơn


Thơ hai kư thử nghiệm:

1.

Mắt
đen lóng lánh

Nụ
hồng chớm nở

Đ
êm về ta mơ.

                   Đặng Thiên Sơn